C# Döngüler

Yazılım akademisi hızla devam ediyor.

C# For Döngüsü

C# döngüler, Programlama dilinde döngüler belirtilen komut satırlarının tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapılardır. For döngüsü genellikle üç ifade ile kullanılır. Bu ifadelerden ilkinde döngü değişkeni için bir başlangıç değeri verilir. İkinci ifadede döngü değişkenin değerine bağlı bir koşul belirlenir bu koşul sağlandığı sürece döngü içerisindeki belirtilen işlemleri tekrar eder. Üçüncü ifade de çoğunlukla döngü değişkeninin artış yada azalış miktarı için kullanılır.

1
2
for (ifade1;kosul;ifade2) //;Kullanılmaz!
komut;

//veya

1
2
3
4
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    Console.WriteLine(i);
}

Yukarıdaki döngüde öncelikli olarak i değişkeninin başlangıç değeri olan 1 kurulur. Daha sonra koşul operatörü olan i<=5 ifadesi çalışır. Bu ifadenin sonucu eğer Trueise döndü satırları çalıştırılır. Döngü içeriği bittikten sonra i++ arttırma operatörü çalışır ve i değişkenin değeri 2 olur. Bu değer tekrar i<=5 için çalıştırılır. Ve sonuçTrue olduğu sürece döngü devam eder. i değişken değeri bu örnek için 6 olduğu durum da i<=5 ifadesinin sonucu False olur ve döngü kodu işletilmeden döngü sonlandırılır.

HATIRLATMA

for döngüsünün parantezleri içindeki ” for (int i=0;i<5;i++) ” iki ifade ve bir koşulun istenirse bir tanesi, istenirse bazıları, istenirse de tamamı boş bırakılabilir; ancak noktalı virgüller mutlaka yazılmalıdır. For(;;)//Sonsuz döngü
Tahmin edebileceğiniz gibi for döngüsünün içinde veya “for (int i=0;i<5;i++) ” kısmında tanımlanan herhangi bir değişken döngünün dışında kullanılamaz. Bu bütün döngüler ve koşul yapıları için geçerlidir.

C# Döngüler –  C# For Döngüsü ÖRNEK – 1
1′den 100′e kadar olan sayıların toplamını bulup sonucu ekranda gösteren C# programını yazın.

C# Döngüler –  C# For Döngüsü ÖRNEK – 2
Girilen iki sayını arasındaki sayıların toplamını bulan C# programını yazın.